1.  Vejlby Klit > 4.  Generalforsamling > 4.11  År 2010 > 4.11.2 Referat
 
 

4.11.2 Referat

 

Referat fra Generalforsamlingen d. 01 Maj  2010

             Afholdtes på friplads ved Viktoriavej (telt) Vejlby, 7673 Harboøre.

               Dagsorden: Generalforsamlingen begyndte 1000

          

      

1.     Valg af Dirigent :  Bestyrelsen foreslog: Gunnar Ditmar.  Valgt.

 

2.     Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 09 Maj, 2009:

        Godkendt uden bemærkninger

 

3.     Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbende år:

       Formanden bød velkommen til grundejerne fra Libravej.

       Lokalplan 15:  Der bliver ikke givet dispensation  fra kommunens side og bestyrelsen vil  

       indberette ændringer som formodes at være i strid med lokalplanen.

       Bestyrelsen vil ikke fremstå som en myndighed, men lad os prøve, at værne om den

       fælles natur.     

       Der er afholdt 6 Bestyrelsesmøde.    

       Sagen vedrørende Doblervej udstykningen er afsluttet fra Grundejerforeningens  side.

     

       Ole Lilleøre gav en fyldestgørende orientering om sagen. Klage til Naturklagenævnet.

       Der skal udarbejdes en lokalplan for området som så skal til høring. 

      

       Hunde i snor: Undersøge den nøjagtige periode hvor hunde skal føres i snor på stranden.

      

       Affaldscontainer: Den enkelte grundejer er forpligtet til at have affaldscontainer af en størrelse        

       som svare til behovet.

      

 Containerpladserne er i fin stand håber det er vedvarende.

        Der var ros til vejvedligeholdelsen.

     

         4.  Drænlag:

         Formanden redegjorde for den kommende kloakering af området.

        

        Vedrørende grundvandssænkningen: Hvis ikke vil der stå ca. 1 m. vand i området.

        Der oprettes drænlag for området.  Det fremtidige Drænlag vil være sammensat af

       grundejer fra området.  (Orientering  via. www. Vejlbyklitplantage. dk.)

        Det er bestyrelsens indstilling, at der bliver tale om en solidarisk tilmelding hvor der

        ikke tages hensyn til kvoteplacering.

      

        Bestyrelsen vil anbefale, at de to ledninger bliver etableret samtidig .

       

 

5      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

        Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

6.    Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende år:           

       Budget godkendt og kontingent for 2010-2011 blev uændret 300 kr. for ubebyggede grunde              600 kr. for bebyggede. Budgettet forhøjes med ca. 15%  grundet optagelse af Libravej.

 

 

 

 

7.      Forslag fra medlemmer: 

        (Der er lavet 30 km, zone som gælder i hele vores område.)

           

        1 foreslag som var indkommet for sent ifølge fristen på 3 uger.

 

 

8.      Valg til Bestyrelsen: (3 på valg i ulige år og 2 i lige år)

         På valg:  Christian Langer og Kurt D. Lange Petersen   (disse to modtager genvalg).

         Genvalgt.      

        

9.   Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår genvalg af:

      

       Jørgen Mosekær  1 supl.  Genvalgt.

       Bent Hannibal      2 supl.  Ny.

 

10.  Valg af Revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af

       Else Petersen. Genvalgt

 

11.  Eventuelt :

       Der var bemærkninger til snerydningen i området. Hvilken kriterier gælder når der bliver ryddet.

       Lis Udengaard m.fl. opfordrede  til, at der bliver klare linier vedrørende snerydning,

       i hvilket omfang og om det også indbefatter stikvejene.

      

       Bestyrelsen vil udarbejde et foreslag til fremtidig snerydning som vil blive forelagt på næste generalforsamling. Indtil da er det bestyrelsens afgørelse som gælder.

       

       Bedre kvalitet af skilte (Rustfrit stål)

       Bunker på stranden: Bestyrelsen kontakter Kystindspektoratet.

       Plancer vedrørende færdsel i området og på stranden vil blive scannet ind på

       www. Vejlbyklitplantage.dk så hver enkelt grundejer selv kan printe dem ud.

       Indtereserede kan henvende sig til Karsten og få nyheder sendt via Pc.

    

       Generalforsamlingen  forløb i (solskin) med ca.100 deltager.

              Og der skal  lyde en stor tak fra Bestyrelsen til de fremmødet  og et

               på gensyn d. 21 maj 2011.

             Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen blev som følger:

             Formand:                        Bjarne Leth

             Næstformand:               Axel Nielsen

             Kasser :                           Christian Langer         

             Sekretær:                        Kurt D. Lange Petersen

             Bestyrelsesmedlem:     Tove Meldgård

             

            Kurt D. Lange Petersen  

             Sekretær.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage