1.  Vejlby Klit > 4.  Generalforsamling > 4.10  År 2009 > 4.10.2 Referat
 
 

4.10.2 Referat

 

Referat fra Generalforsamlingen d. 09 Maj  2009

Afholdtes på friplads ved Viktoriavej (telt) Vejlby, 7673 Harboøre.

Dagsorden: Generalforsamlingen begyndte 1030

 

Før generalforsamlingen startede  var to repræsentanter  fra NVR affald som gav en orientering vedrørende miljøstationerne, bl.a.  Viktoria Street Station  hvor der bliver smidt dagsrenovation, gamle møbler, m.v. NVR affald  appellerede   til at man ikke bruger disse pladser til det, men i stedet bringe dem til genbrugspladserne i Harboøre, eller Lemvig. Hvis man finder de mennesker der misbruger disse pladser vil de blive anmeldt, ifølge Lemvig Kommune. Se åbningstider m.v. på deres hjemmeside.

 

1.   Valg af Dirigent :  Bestyrelsen foreslog: Gunnar Ditmar.  Valgt.

 

2.   Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 19 April, 2008:
Godkendt uden bemærkninger

 

3.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbende år:

 

Det har været et år med mange tunge  opgaver som har krævet mange møder  fra formandens  side. Formanden redegjorde for den kommende kloakering af området. Det er ikke afgjort hvem der skal overtage grundvandssænkningen. Nu afventer vi på den Juridiske afgørelse.

 

Sagen vedrørende Doblervej udstykningen er afsluttet fra Grundejerforeningens  side. Der blev givet en fyldestgørende orientering om sagen. Der skal udarbejdes en lokalplan for området som så skal til høring.

Bestyrelsen har fået en anmodning fra Købmand Axel Nielsen om optagelse af 20 nye kommende grundejer i forbindelse med en ny udstykning syd for Klitvejen. Bestyrelsen har givet accept på  at optage disse  til Købmand Axel Nielsen som står for denne udstykning, pr. brev med de vilkår for indskud samt kontingent m.v.

 

Der var ros til vejvedligeholdelsen.  Vejskilte vedr. Værmlandvej og Viktoriavej nu rettet og opsat. Der er lavet 30 km, zone i hele vores område.

 

4.   Kystsikring v/ Dir. Per Sørensen, Kystdirektoratet Lemvig:

Der blev givet en bred orientering om hvordan strandfodringen foregår samt der også bliver pumpet sand på revlerne langs kysten.

Der bliver ikke sandfordring i år da der er lagt en 5 års plan for hele kysten.

 

5.   Trådløs internet forbindelse  i området(sky-line)

Der var oplæg fra Søren  Hald fra Skyline, vedrørende fremtiden indenfor trådløs kommunikation og der var stor interesse fra grundejerne som individuelt kan tilmelde sig.

  

6.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

 

7.   Forslag fra Bestyrelsen, herunder fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende år:

Budget godkendt og kontingent for 2009-2010 blev fastsat til 300 kr. for ubebyggede grunde 600 kr. for bebyggede.

 

8.   Forslag fra medlemmerne:

 

1 foreslag som var indkommet for sent ifølge fristen på 3 uger. (Det var et foreslag om at opstille hundetoiletter, til  at anbringe poser med hundeefterladenskaber i)

 

9.   Valg til Bestyrelsen: (3 på valg i ulige år og 2 i lige år)

      På valg:

      Axel Nielsen, Bjarne Leth  (disse to modtager genvalg). Lis Udengaard (modtager ikke genvalg)

Axel Nielsen og Bjarne Leth genvalgt.      

Bestyrelsen foreslog  suppleant Tove Meldgård som blev valgt uden modkandidater.

 

10.  Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Hanne Nielsen         1 supl.           Genvalgt.

      Jørgen Mosekær      2 supl.           Ny.

 

11.  Valg af Revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Else Pedersen. Genvalgt

 

12.  Eventuelt :

Dalevej 2a Hvorfor ingen asfalt på vejen :  Det er på en tidligere generalforsamling vedtaget at vejene skal forblive som de er. Gl. postkasse stativ vil blive fjernet.

 

Dalervej 2. Hyben hænger ud over vejen og skal derfor klippes ind.  Ejer bliver kontaktet for at få dette gjort.

 

      Doblervej 23.  Gennemkørsel .Anbringelse af bomme: Bestyrelsen ser på sagen.

 

Værmlandsvej 9. Bænke i området hvor er de ??? : Oppe i klitterne hvor de ikke må være. Alle som ser dem i klitterne  opfordres til at tage dem ned i området  igen .

 

Der deltog  105 grundejer i Generalforsamlingen  hvilket var  ny rekord.

 Så derfor skal der lyde en stor tak fra Bestyrelsen for fremmødet  og et på gensyn d. 1 maj 2010.

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen blev som følger:

Formand:                    Bjarne Leth

Næstformand:            Axel Nielsen

Kasser :                        Christian Langer

Sekretær:                    Kurt D. Lange Petersen

Bestyrelsesmedlem:   Tove Meldgård

 

 

Kurt D. Lange Petersen
Sekretær
.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage