1.  Vejlby Klit > 2.  Information > 2.8 Støtteforening > 2.8.1 Vedtægter
 
 

2.8.1 Vedtægter


 VEDTÆGTER 

For "Støtteforeningen for købmanden i Vejlby Klit"

 § 1 - Navn og hjemsted:

Foreningens navn er "Støtteforeningen for købmanden i Vejlby Klit" og hjemstedet er Lemvig Kommune.


 § 2 - Formål

Foreningen har til formål at støtte op om købmanden i Vejlby Klit.

Støtteforeningens medlemmer yder støtte til finansiering af den daglige drift i etableringsperioden. Støtteforeningen er midlertidig, nemlig indtil købmanden er selvfinansierende, dog med en tidsfrist på max 3 år for påbegyndelse af tilbagebetaling.


 § 3 - Medlemsforhold

Som medlem kan optages enhver enkeltperson, erhvervsdrivende selskaber samt andre foreninger. Det er en forudsætning for at være medlem, at man ønsker at tegne mindst en andel af 1000,- kr.


 § 4 - Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, én fra hver af de tre grundejerforeninger: Vejlby Klit, Vejlby Klitplantage og Vejlby Strand, der vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne. Derudover vælges der 1 suppleant fra hver forening.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ved stiftelsen af foreningen. På den konstituerende generalforsamling vælges de første 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Suppleanten vælges hvert år.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer/ sekretær.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og arbejde på lige fod med den øvrige bestyrelse, men suppleanter har ingen stemmeret på bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer af disse udvalg kan bestå af udefrakommende.


§ 5 – Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker dette. Alternativt kan et flertal af medlemmerne også kræve ekstraordinær generalforsamling ved skriftligt at begære dette samt fremsende en dagsorden til bestyrelsen.

Indkaldelse til ordinær samt ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden annonceres hos Købmanden i Vejlby Klit senest 3 uger før afholdelse,

og på hjemmesiderne tilhørende de tre grundejerforeninger i Vejlby.

Regnskab kan rekvireres 2 uger før generalforsamlingen hos købmanden i Vejlby Klit.

Forslag der er fremsat på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny førend den næste ordinære generalforsamling.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er foreningens medlemmer.


På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Forelæggelse af regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

5. Valg af revisor

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt


Et medlem til bestyrelsen vælges på lige år og to på ulige år.

Valg af suppleanter sker et år ad gangen.

Indkomne forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.


§ 6 - Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 7 - Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formand og næstformanden i forening.

Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtigelser.

Støtteforeningens medlemmer skal være indstillet på, at medlemsindskud i foreningen kan gå tabt, hvis købmanden går konkurs.

Salg af ejendom (sommerhus) er foreningen uvedkommende, dvs sælger kan ikke kræve indskud tilbagebetalt pga salg.


§ 8 - Vedtægtsændringer

Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 9 - Opløsning

Foreningens opløsning kan kun foretages ved 2/3 stemmeflertal på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. I tilfælde af, at der er flertal for opløsning, men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal opløsningen forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, som så er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Ligeledes hvis købmanden enten lukker permanent, eller købmanden oplyser bestyrelsen om, at der ikke er behov for støtteforeningens garantistillelse for drift af købmandsbutikken i Vejlby Klit.

I tilfælde af opløsning betales indskudsbeløb tilbage til de enkelte medlemmer af støtteforeningen.

Kan indskyder ikke findes eller er afgået ved døden, overgår resterende beløb i støtteforeningen til formål til gavn for hele området i Vejlby Klit sommerhusområdet, eller fordeles forholdsmæssigt imellem de tre grundejerforeninger.

Ovenstående er vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 6/12 2020 og

underskrevet af den samlede bestyrelse samt dirigenten.


Formand                   Næstformand           Kasserer                    Dirigent


___________            ___________            ___________            ___________            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundejerforeningen VejlbyKlitplantage